ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੋਥੀ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੋਥੀ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ, ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਬਿਰਛਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਰਜ ਹੈ।

 

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on email