ਮੋਟਾ ਰਾਜਾ ਪਤਲਾ ਕੁੱਤਾ

“ਮੋਟਾ ਰਾਜਾ ਪਤਲਾ ਕੁੱਤਾ” ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸਮਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੱਤਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾ ਰਾਜਾ ਪਤਲਾ ਕੁੱਤਾ (Punjabi), translated by Satdeep Gill (© Satdeep Gill, 2007), based on original story Fat King Thin Dog (English), written by Parismita, illustrated by Parismita, published by Pratham Books (© Pratham Books, 2007) under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver. Read, create and translate stories for free on www.storyweaver.org.in

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on email